Silnef - Programul Rabla | Rabla 2011 - Radacini Motors Brasov

Silnef - Programul Rabla | Rabla 2011 - Radacini Motors Brasov

Silnef - Programul Rabla | Rabla 2011 - Radacini Motors Brasov

  Rabla 2011 - Radacini Motors Brasov

 

 

CONDITII CE TREBUIE INDEPLINITE PENTRU CA AUTOVEHICULUL SA POATA FI PRELUAT IN PROGRAMUL RABLA 2011

 

AUTOVEHICUL UZAT - orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala usoara inmatriculat/inmatriculata in Romania, avand o VECHIME MAI MARE SAU EGALA CU 10 ANI DE LA ANUL FABRICATIEI, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;

AUTOTURISM - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1, conceput si CONSTRUIT PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI SI CARE ARE, IN AFARA LOCULUI CONDUCATORULUI, CEL MULT 8 LOCURI PE SCAUNE;

AUTOUTILITARA USOARA - autovehicul apartinand categoriei de folosinta N(1), conceput si construit pentru transportul de marfuri, avand o MASA MAXIMA CE NU DEPASESTE 3,5 TONE;

AUTOSPECIALA USOARA - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M(1) ori N(1), destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, avand o MASA MAXIMA CE NU DEPASESTE 3,5 TONE.

ATENTIE !!!!!!!!!!!

Nu intra in program:

  • autovehiculul uzat a carui prima inmatriculare in Romania a avut loc ulterior DATEI DE 31 DECEMBRIE 2006, indiferent de anul de fabricatie al autovehiculului;
  • autovehiculul uzat, CU NUMAR DE INMATRICULARE SI/SAU CERTIFICAT DE INMATRICULARE MODELE/MODEL VECHI, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 432/2006.


DOCUMENTE NECESARE LA PREDAREA IN CUSTODIE A AUTOVEHICULULUI IN PROGRAMUL RABLA 2011

 

  1. actul care ii atesta identitatea, precum si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in ORIGINAL SI IN COPIE;
  2. certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA;
  3. cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA;
  4. actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat,in ORIGINAL;
  5. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în ORIGINAL.


PENTRU CAZURI SPECIALE

 

In cazul unor situatii particulare, in afara documentelor prevazute mai sus, proprietarul prezinta colectorului validat urmatoarele documente, dupa caz:

a) certificatul de mostenitor, in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA; atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara prezentarea unei procuri notariale in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA, PRIN CARE PERSOANA CARE PREDA IN CUSTODIE AUTOVEHICULUL UZAT ESTE EXPRES MANDATATA SA ACTIONEZE SI SA INCHEIE ACTE JURIDICE IN CADRUL PROGRAMULUI, IN NUMELE, PE SEAMA SI IN INTERESUL TUTUROR COMOSTENITORILOR, IN VEDEREA: PREDARII IN CUSTODIA COLECTORULUI VALIDAT A AUTOVEHICULULUI UZAT, CASARII AUTOVEHICULULUI UZAT, RADIERII AUTOVEHICULULUI UZAT DIN EVIDENTA CIRCULATIEI, OBTINERII TICHETULUI VALORIC SI, DUPA CAZ, INSCRIERII LA UN PRODUCATOR VALIDAT SI ACHIZITIONARII AUTOVEHICULULUI NOU SAU INSTRAINARII (VALORIFICARII) TICHETULUI VALORIC CATRE O ALTA PERSOANA FIZICA CU DOMICILIUL ORI RESEDINTA IN ROMANIA;

b) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA, in cazul mostenitorului /comostenitorului minor, din care sa rezulte ca REPREZENTANTUL LEGAL AL MINORULUI (PARINTE SAU TUTORE) ESTE EXPRES MANDATAT SA ACTIONEZE SI SA INCHEIE ACTE JURIDICE IN CADRUL PROGRAMULUI, IN NUMELE, PE SEAMA SI IN INTERESUL MINORULUI, IN VEDEREA: PREDARII IN CUSTODIA COLECTORULUI VALIDAT A AUTOVEHICULULUI UZAT, CASARII AUTOVEHICULULUI UZAT, RADIERII AUTOVEHICULULUI UZAT DIN EVIDENTA CIRCULATIEI, OBTINERII TICHETULUI VALORIC SI, DUPA CAZ, INSCRIERII LA UN PRODUCATOR VALIDAT SI ACHIZITIONARII AUTOVEHICULULUI NOU SAU INSTRAINARII (VALORIFICARII) TICHETULUI VALORIC CATRE O ALTA PERSOANA FIZICA CU DOMICILIUL ORI RESEDINTA IN ROMANIA;

c) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale in vigoare, DIN CARE SA REZULTE CA TUTORELE ORI CURATORUL ESTE EXPRES MANDATAT SA ACTIONEZE SI SA INCHEIE ACTE JURIDICE IN CADRUL PROGRAMULUI, IN NUMELE, PE SEAMA SI IN INTERESUL PERSOANEI OCROTITE, IN VEDEREA: PREDARII IN CUSTODIA COLECTORULUI VALIDAT A AUTOVEHICULULUI UZAT, CASARII AUTOVEHICULULUI UZAT, RADIERII AUTOVEHICULULUI UZAT DIN EVIDENTA CIRCULATIEI, OBTINERII TICHETULUI VALORIC SI, DUPA CAZ, INSCRIERII LA UN PRODUCATOR VALIDAT SI ACHIZITIONARII AUTOVEHICULULUI NOU SAU INSTRAINARII (VALORIFICARII) TICHETULUI VALORIC CATRE O ALTA PERSOANA FIZICA CU DOMICILIUL ORI RESEDINTA IN ROMANIA;

d) certificatul de casatorie sau actul administrativ eliberat de catre autoritatea competenta, care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau a prenumelui, in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA;

e) documentul care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta, eliberat de catre autoritatea competenta, in situatia in care adresa de domiciliu ori de resedinta inscrisa in actul de identitate difera de adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, in ORIGINAL SI IN COPIE LEGALIZATA;

f) PROCURA NOTARIALA, PRIN CARE PROPRIETARUL MANDATEAZA O ALTA PERSOANA, CA IN NUMELE, PE SEAMA SI IN INTERESUL SAU SA PREDEA IN CUSTODIA COLECTORULUI AUTOVEHICULUL UZAT, SA CASEZE AUTOVEHICULUL UZAT, SA RADIEZE AUTOVEHICULUL UZAT DIN EVIDENTA CIRCULATIEI SI SA OBTINA TICHETUL VALORIC SI, DUPA CAZ, SA SE INSCRIE LA UN PRODUCATOR VALIDAT PENTRU ACHIZITIONAREA AUTOVEHICULUL NOU ORI SA INSTRAINEZE (VALORIFICE) TICHETUL VALORIC CATRE O ALTA PERSOANA FIZICA CU DOMICILIUL ORI RESEDINTA IN ROMANIA, in ORIGINAL SI COPIE LEGALIZATA.


RABLA 2011 IN TREI PASI

 

Pasul 1
Proprietarul se prezinta cu autovehiculul si documentele aferente ( act identitate, talon autovehicul, carte de identitate autovehicul, certificat de atestare fiscala sau dupa caz alte documente care sa ateste calitatea de proprietar, mostenitor sau imputernicit). Dupa verificarea conditiilor de eligibilitate pentru proprietar si autovehicul, autovehicululul uzat este preluat in custodia SC Silnef MG SRL in baza unui proces verbal de custodie. Societatea rezerva un tichet valoric in baza acestui proces verbal de custodie pentru proprietar si transmite la AFM datele autovehiculuilui in vederea verificarii corectitudinii datelor. AFM confirma sau infirma corectitudinea si realitatea datelor.

Pasul 2
SC Silnef MG SRL anunta proprietarul sa se prezinte in vederea eliberarii certificatului de distrugere pentru autovehiculului uzat. Totodata SC Silnef MG SRL achita proprietarului contravaloarea deseurilor continute in autovehiculul uzat predat spre casare si va emite documente justificative. Proprietarul care a obţinut certificatul de distrugere în condiţiile prevăzute anterior se prezinta la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial pentru emiterea certificatului de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat.

Pasul 3
In maxim 5 zile de la eliberarea certificatului de distrugere de catre SC Silnef MG SRL proprietarul se va prezenta cu certificatul de radiere in original si copie iar dupa verificarea acestora societatea completeaza si elibereaza tichetul valoric proprietarului.
 

In conformitate cu Ord. 772/31.01.2011

Galerie Foto

web design Brasov